Categories
Kỹ thuật

Hướng dẫn cách cắt cho máy Mimaki CG

Cách cắt của máy Mimaki

Trong CorellDraw, quét chọn những biểu tượng cần cắt chọn vào lệnh File -> Print như hình trên (hoặc nhấn Ctrl+P).

Chọn giống hình trên

Chọn giống hình trên rồi nhấn Print, máy sẽ cắt (nhấn Remote trên máy cắt).

Trả lời